Local Organizing Committee

  Name & Institution Country/ Region
Professor Xun-Li WANG
City University of Hong Kong
Hong Kong
Professor Ji-jung KAI
City University of Hong Kong
Hong Kong
Professor Chan Hung SHEK
City University of Hong Kong
Hong Kong
Professor Kang Cheung CHAN
The Hong Kong Polytechnic University
Hong Kong
Professor Jiang MA
Shenzhen University
Mainland China